Het bestuur

Bestuur van het samenwerkingsverband

Het bestuur is het bevoegd gezag van de vereniging van samenwerkende schoolbesturen. Taken en bevoegdheden staan in de statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, organisatie en het financieel beleid van ons samenwerkingsverband. De directeur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
De vereniging heeft een onafhankelijke externe voorzitter, deze geeft leiding aan de vergaderingen van het bestuur en de ALV.


Het bestuur van Rijn & Gelderse Vallei:

  • Harnold Plat (expertise: speciaal (basis)onderwijs/financiën)
  • Wim Ludeke (expertise: cluster 3)
  • Saskia van Dongen (expertise: regulier basisonderwijs)
  • Theo van Altena (expertise: regulier en speciaal basisonderwijs)
  • Johan van Leeuwen (expertise: regulier en speciaal basisonderwijs)

Willem van Leeuwen is de onafhankelijk voorzitter van de vereniging.

Voor de statuten en reglementen van het bestuur, kunt u het Huishoudelijk Reglement downloaden.