FAQ

 • Aanmeldingen

  Mag een school een aangemelde leerling of de schriftelijke aanmelding weigeren?

  Nee.
  Zie het antwoord bij "moet de school van aanmelding elke leerling aannemen?".
  Binnen het SWV Rijn & Gelderse Vallei is afgesproken dat, indien een school een aanmelding weigert en dit gemeld wordt bij een van de Steunpunt Coördinatoren, de directeur van de school wordt geïnformeerd over het feit dat de school niet mag weigeren. Indien weigering voortgezet wordt, wordt de directeur van het SWV Rijn & Gelderse Vallei hiervan in kennis gesteld. Deze zal het schoolbestuur informeren.

  Moet de school van aanmelding elke leerling aannemen?

  Nee, de school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te plaatsen. Maar de school moet eerst onderzoeken of zij de leerling en passend onderwijsprogramma kunnen bieden.
  Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, dan moet de school (het bestuur) een andere school vinden, die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.
  Indien het schoolbestuur zo’n school niet heeft, dan kan hij het SWV benaderen voor andere BAO of speciale scholen.

  Hoe moet de aanmelding gebeuren?

  Aanmelding geschiedt schriftelijk (vaak door het invullen van een formulier).
  Als ouders denken dat extra ondersteuning (dus ondersteuning boven de basisondersteuning) nodig is, dan geven zij dit aan bij de aanmelding.

  Moet een kind gedurende de onderzoeksperiode op de school ingeschreven worden?

  Ja, indien het kind geplaatst is op de school tijdens de onderzoeksperiode. Dit moet vanuit aansprakelijkheidsoverwegingen. Dit geldt voor het reguliere primair onderwijs.
  Nee, indien het kind niet geplaatst is op de school tijdens de onderzoeksperiode

  Kunnen ouders hun kind overal aanmelden?

  Ouders bepalen zelf bij welke school zij hun kind aanmelden.

  Hoe zorg ik dat mijn kind na onze verhuizing op een nieuwe school wordt geplaatst?

  Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Wij raden u aan om uw kind minimaal 10 weken van te voren in te schrijven op de nieuwe school, zodat hij of zij direct na de verhuizing kan instromen.

  Wat is het verschil tussen aanmelden, inschrijven en plaatsen?

  Aanmelden gebeurt als ouders/verzorgers schriftelijk het kind bij de school van hun voorkeur afgeven. (Zie elders in de vraag- en antwoordenlijst.)
  Inschrijving vindt plaats nadat de directeur en de intern begeleider een plaatsing positief beoordelen. Overschrijdt de ondersteuningsvraag van het kind heeft de basisondersteuning van de school, dan zal er samen met de ouders gezocht worden naar een passend alternatief. Indien de school inschat dat het de gevraagde ondersteuning kan bieden zal worden overgegaan tot inschrijving.
  Plaatsen van een leerling betreft het daadwerkelijk toelaten van de leerling tot (het lesprogramma van) de school en de inschrijving in de leerlingenadministratie van de school te koppelen aan de BRON (Basisregister Onderwijs) gegevens van de overheid.

  Wanneer moet de ouder hun kind aanmelden?

  Wanneer zij hun kind aanmelden is afhankelijk van de procedure van een school, maar in ieder geval 10 weken voor de gewenste plaatsingsdatum.
  De school heeft op basis van de wet 6 weken om een passende plek te bieden. Deze termijn kan 1 keer met 4 weken worden verlengd.
  N.B. Indien een kind reeds op 3 jarige leeftijd wordt aangemeld, dan moet de school bewaken, dat de aanmelding op het laatst 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt, wordt opgepakt.

  Wanneer is inschrijving mogelijk?

  Inschrijving is mogelijk op de eerste dag dat een kind op school komt.

  Wat te doen als de school “vol” is?

  Wat te doen als de school “vol” is?

  Mag een school een leerling weigeren omdat de school vol is?
  Een school mag een leerling weigeren als de school vol is. Maar, een school moet altijd een consequent en transparant toelatingsbeleid voeren. Daarbij hoort dat het toelatingsbeleid ook voor de ouders toegankelijk is.

  Transparant toelatingsbeleid
  De school kan bijvoorbeeld in de schoolgids en/of op de website van de school een toelichting geven over het beleid. Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, moet de school op een transparante wijze handelen. Als de school vol is, moet het voor ouders duidelijk zijn hoeveel plaatsruimte er op de school is en hoeveel aanmeldingen er zijn. Ook moet voor ouders altijd transparant zijn dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen. De school kan bijvoorbeeld loting toepassen of de eerste aanmeldingen plaatsen en daarna werken met een wachtlijst. De school mag ook voorrangsregels toepassen voor bepaalde postcodegebieden of zoals broertjes-zusjes-regelingen.

  Niet toegestaan beleid.
  Beleid dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte benadeelt ten opzichte van overige leerlingen, is niet toegestaan. Ook niet toegestaan is bijvoorbeeld beleid dat een maximum stelt aan de toelating van het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft, of beleid dat erop is gericht om voorrang te geven aan leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoefte.
  Als een school vol zit en ouders melden hun kind (schriftelijk) aan, dan heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs voor deze leerling. Ook niet als het schoolbestuur de leerling op een wachtlijst plaatst. Maar het mag nooit zo zijn dat een samenwerkingsverband geen passende plaats biedt aan een leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Er is dan namelijk geen sprake van een dekkend ondersteuningsaanbod.

  Uit: onderwijsinspectie.

  Zie ook de tekst op de achterkant van het  Zorgplicht in schema van ons samenwerkingsverband.

  N.B. Als de school vol zit, moet de school aan ouders tonen, hoeveel plaatsruimte er is op de school. Het moet altijd transparant zijn voor ouders dat hun kind op gelijke wijze is behandeld, als alle andere aanmeldingen. Als dit het geval is, dan vervalt de Zorgplicht.

 • Cluster 2

  Waar vind ik informatie over cluster 2?

  Informatie over cluster 2 is te vinden op de website van Auris.https://www.auris.nl/

 • Groeidocument

  Is het huidige Groeidocument geschikt voor OPP?

  Ja, dat is het sinds maart 2015

  Kunnen wijzigingen in het Groei-document aangebracht worden, als we dat mailen?

  Voorlopig.

 • Hoogbegaafdheid

  Er worden middelen beschikbaar gesteld voor hoogbegaafdheid (staatssecretaris Sander Dekker). Zijn dit extra middelen?

  De middelen zitten al in de ter beschikking gestelde middelen aan het SWV.

 • OOGO

  Waarover gaat het OOGO?

  Er vindt OOGO plaats over Passend onderwijs en over de Transities Jeugdzorg/AWBZ.

  Wat betekent het OOGO voor Locale Educatieve Agenda (LEA), bestuurdersoverleg van een gemeente en directeurenoverleg ?

  Hierover wordt momenteel gesproken.

  Wat betekent het OOGO?

  Op overeenstemming gericht overleg.

  Wie zijn betrokken bij het OOGO?

  De gemeente en het bestuur van het SWV Rijn & Gelderse Vallei.

 • Ouders

  Is er een geschillencommissie voor ouders?

  Ja, er is een landelijke geschillencommissie (voor po, (v)so en vo gezamenlijk) die oordeelt bij meningsverschillen over toelating of verwijdering van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief. De geschillencommissie is op 1 augustus 2013 gestart in het (v)so voor geschillen over het ontwikkelingsperspectief. Vanaf 1 augustus 2014 gaat de commissie ook uitspraken doen in geschillen in po, vo en (v)so over toelating en verwijdering. Dit is het moment dat de zorgplicht in werking treedt.
  De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil wordt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt ze rekening met het Schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan.
  Ouders kunnen, net als nu, bij geschillen over toelating en verwijdering bezwaar maken bij de school, de Commissie Gelijke Behandeling inschakelen en beroep aantekenen bij de rechter. Mocht de ouder na een uitspraak van de geschillencommissie alsnog naar de rechter stappen, dan neemt de rechter het oordeel van de geschillencommissie mee bij de afweging.

  Mijn kind wordt niet toegelaten tot een basisschool en nu?

  Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft en nog niet is toegelaten op een school, bel dan met het samenwerkingsverband in uw regio. Het samenwerkingsverband kan u adviseren over de mogelijkheden. Weigert een school uw kind toe te laten en komt u er niet uit? Dan kunt u ook contact opnemen met de onderwijsconsulenten. Een onderwijsconsulent geeft kosteloos onafhankelijk advies over een passende schoolplaatsing van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
  N.B. De onderwijsconsulent werkt voor het ministerie en is niet de Steunpunt Coördinator.

  Wat te doen als de ouders het niet eens zijn met de geboden onderwijsplaats?

  Als de ouders het niet eens zijn met de geboden plek, hebben ze een aantal mogelijkheden. De eerste stap is samen met de school proberen om een oplossing te vinden. Als ouders er met de school niet uitkomen, kunnen ze de volgende stappen zetten:
  1. Ouders kunnen bezwaar maken bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag kan het samenwerkingsverband inschakelen.
  2. Ouders (of school) kunnen de hulp inroepen van een onderwijsconsulent.
  3. Ouders kunnen een oordeel vragen aan de tijdelijke landelijke geschillencommissie passend onderwijs.
  4. Ouders kunnen een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens.
  5. Ouders kunnen naar de rechter stappen.

  Wie zorgt er voor het onderwijs aan een kind als er een juridische strijd is over het meest passende onderwijs?

  Zie: @nietnaarschool
  Ook bij een conflict blijft de zorgplicht, indien er sprake is van een kind met een Extra ondersteuningsvraag, gelden. De school waar de leerling is ingeschreven, blijft verantwoordelijk voor het bieden van een passende plek op school. Op de eigen school, of als dat niet kan, op een andere school. Als ouders het niet eens zijn met de geboden plek en hun kind niet inschrijven, voldoen zij niet aan de leerplicht.

  Wat kunnen ouders doen, indien er sprake is van een kind met een Extra ondersteuningsvraag als zij niet de school van hun voorkeur kunnen kiezen?

  Die school, c.q. het bevoegd gezag, heeft de verantwoordelijkheid om een passende plek te bieden (zorgplicht). De school moet eerst zelf onderzoeken of zij passend onderwijs en passende begeleiding aan het kind kan bieden. Daarbij geldt een termijn van 6 weken met een mogelijke verlenging van 4 weken. Als dat tot een onevenredige belasting van de school leidt, moet in overleg met de ouders een passende plek op een andere school worden geboden. Hiervoor is overleg met het samenwerkingsverband wenselijk.
  Bij het onderzoek of het kind kan worden geplaatst, wordt gekeken naar de mogelijkheden die de school biedt, zoals de omvang van de groepen en vaardigheden van de leraren. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind. Uitgangspunt is dat een kind de hele week naar school gaat. De Leerplichtwet biedt mogelijkheden voor leerlingen die niet in staat zijn tot ‘geregeld schoolbezoek’. De leerplichtambtenaar kan u daar meer over vertellen. Als een kind, ingeschreven in het (voortgezet) speciaal onderwijs, (tijdelijk) niet de hele week naar school kan, kan daarvoor ontheffing worden aangevraagd bij de Inspectie.

  Wat kunnen ouders doen als er een geschil over de toelating van hun kind is ontstaan?

  Indien ouders het niet eens zijn met de beslissing van een bevoegd gezag om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft niet toe te laten, zijn er op basis van de huidige wetgeving de volgende mogelijkheden:
  1. Ouders kunnen bezwaar indienen bij het bevoegd gezag.
  2. Alvorens de beslissing op bezwaar te nemen, hoort het bevoegd gezag de ouders.
  3. Ouders kunnen een oordeel vragen aan de CGB (commissie gelijke behandeling), wanneer zij menen dat bij de toelatingsbeslissing verboden onderscheid is gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte.
  4. Ouders kunnen beroep instellen tegen de beslissing op bezwaar bij de bestuursrechter (openbaar onderwijs) of kunnen deze aanvechten bij de burgerlijke rechter (bijzonder onderwijs). De rechter doet een bindende uitspraak.

  Wat kunnen ouders doen als er een geschil over Extra ondersteuning is ontstaan?

  Ouders kunnen van mening zijn dat de school waar hun kind onderwijs volgt, tekortschiet in het bieden van Extra ondersteuning. Er zijn dan, op basis van de huidige wetgeving, de volgende mogelijkheden:
  1. Ouders kunnen zich wenden tot de klachtencommissie van de school.
  2. De CGB kan bij geschillen over begeleiding aan zittende leerlingen, om een oordeel worden gevraagd. Scholen zijn op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht om ten behoeve van leerlingen met een handicap of chronische ziekte doeltreffende aanpassingen te plegen, tenzij die redelijkerwijs niet kunnen worden gevergd van de school.
  3. In laatste instantie kunnen ouders een geschil over de begeleiding aanhangig maken bij de burgerlijke rechter

  Wat wordt van ouders verwacht?

  Van ouders wordt verwacht dat zij de school informeren als er signalen zijn dat hun kind Extra ondersteuning nodig heeft. Ook wordt verwacht dat ouders constructief betrokken zijn bij het toelatingsproces, bijvoorbeeld door de school aan te geven welke ondersteuningsvraag hun kind heeft.

 • Overige vragen

  Valt verschonen onder Extra ondersteuning?

  Nee, het verschonen en training zindelijkheid (en evt. andere behandeling t.a.v. zijn handicap) zal vanuit de Jeugdwet gaan. Toegang tot hulp (in natura of pgb) via de jeugdconsulenten van het Startpunt of andere lokale teams. En als onderdeel van het integrale plan, indien er nog meer hulp voor thuis nodig is en ondersteuning vanuit onderwijs.

  Hoe zijn verzekeringen geregeld als een kind tijdelijk een observatieplaats op een andere school krijgt en ingeschreven blijft op de school van herkomst?

  De school/het schoolbestuur waar de leerling ingeschreven blijft, dient contact op te nemen met de verzekering om te overleggen of de verzekering ook dekkend is voor een leerling die op een andere locatie tijdelijk verblijft.
  Tevens dient de tijdelijke school/schoolbestuur bij de eigen verzekering na te gaan of zij eventueel een verzekering voor de leerling moeten afsluiten.

 • Schoolmaatschappelijk werk

  SMW in sommige Basisscholen en SBO werd voor 1-8-2014 door sommige WSNS-samenwerkingsverbanden be-taald. Neemt het SWV Rijn & Gelderse Vallei dit over?

  Nee. Overleg met de gemeente in het kader van OOGO is hierover gaande.
  Indien SBO scholen SMW zelf inzetten, dan moeten zij bekostigen vanuit hun eigen formatie (lump sum).

  Wordt SMW in SO–scholen bekostigd door het SWV Rijn & Gelderse Vallei?

  Nee. Indien SO scholen SMW zelf inzetten, dan moeten zij dit bekostigen vanuit hun eigen formatie (lump sum).

  SMW in basisonderwijs wordt vaak gesubsidieerd door de gemeente. Blijft dit gehandhaafd?

  Dit is onderwerp van gesprek bij de OOGO Transities.
  Om te werken naar de doelstelling "één kind – één gezin – één plan" is samenwerking tussen CJG/Lokale teams en het ondersteuningsteam op school heel belangrijk. Over het algemeen is de SMW-er de verbindende schakel en kan ingezet worden op scholen. Dit wordt wel per gemeente bepaalt.

 • Toelating tot SO / SBO

  Kan een kind worden aangemeld bij een SO of SBO School?

  Het samenwerkingsverband beslist over de toelaatbaarheid van een leerling tot het SO of het SBO.
  Indien ouders hun kind aanmelden bij een SO of SBO school, dan moet de school een verzoek indienen bij het samenwerkingsverband voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Wordt die afgegeven, dan kan de leerling worden ingeschreven bij de S(B)O school.
  Wordt er geen TLV afgegeven, dan moet de S(B)O school een andere school zoeken.

  Bepaalt het samenwerkingsverband ook de duur van de indicatie?

  Ja, het samenwerkingsverband beslist of en hoe lang een kind toelaatbaar is tot het (voortgezet) speciaal onderwijs.

  Hoe omgaan met grensverkeer?

  Alle zittende leerlingen in het SBO op 1-8-2014 staan gemeld voor ons SWV. Er is geen grensverkeer meer op dat moment.
  Grensverkeer ontstaat weer, als een kind in ons SWV woont, een TLV voor SBO krijgt en ouders besluiten het kind te plaatsen buiten ons SWV.

  Moet een kind ingeschreven worden bij het S(B)O gedurende een onderzoeksperiode?

  Een leerling kan pas in het S(B)O ingeschreven en geplaatst worden wanneer er een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) is afgegeven. Van een werkelijke inschrijving kan dan geen sprake zijn. Over aansprakelijkheid gedurende zo’n periode moet nog onderzoek worden verricht.

  Is er een verklaring van het samenwerkingsverband nodig om een residentiële leerling te plaatsen op een (v)so-school?

  Nee, er is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig van het SWV. Leerlingen die vanuit de zorg worden geplaatst in een residentiële instelling mogen direct onderwijs volgen op de (v)so-school waar de school een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Dit is om te voorkomen dat leerlingen (lang) moeten wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband voordat zij onderwijs kunnen gaan volgen.

  Wat gebeurt er met een TLV SBO-plaats na verhuizing?

  Bij de start (1-8-2014) is gekeken, waar woont de leerling. De woonplaats is bepalend voor het verlenen van de TLV voor het SBO. De TLV bepaalt de bekostiging die door het SWV betaald moet worden.
  Ook al woont de leerling in ons SWV en gaat deze naar een school buiten ons SWV.
  Vanaf 1-8-2015 moeten deze leerlingen betaald worden door ons SWV.
  N.B. 1. Herindicatie is nodig voor 1-8-2015 t.b.v. toekomstige bekostiging.
  N.B.2. Verhuizing naar een ander SWV heeft WEL invloed op de TLV en de bekostiging. Zodra de indicatietermijn afloopt, dan moet herindicatie en bekostiging gebeuren in het NIEUWE SWV; waar de leerling dan woont. Andersom ook.
  Er is sprake van grensverkeer.

  Wat gebeurt er met een TLV SO-plaats na verhuizing?

  Bij de start (1-8-2014) is gekeken, waar woont de leerling. De woonplaats is bepalend voor het verlenen van de TLV. De TLV bepaalt de bekostiging die door het SWV betaald moet worden. Ook al woont de leerling in ons SWV en gaat deze naar een school buiten ons SWV.
  Vanaf 1-8-2015 moeten deze leerlingen betaald worden door ons SWV.
  N.B. 1. Herindicatie is nodig voor 1-8-2015 t.b.v. toekomstige bekostiging.
  N.B.2. Verhuizing naar een ander SWV heeft GEEN invloed op de TLV en de bekostiging. Eenmaal geïndiceerd in ons SWV dan moet herindicatie en bekostiging blijven gebeuren in ons SWV totdat leerling naar VO gaat. Andersom ook.
  Duo regelt de bekostiging. OC&W houdt de bekostiging van het arrangement in bij het SWV waar het kind woont-woonde. Daar wordt immers de TLV afgegeven.

  Is de TLV geldig alleen voor het SWV Rijn & Gelderse Vallei ?

  Nee, een TLV is landelijk geldig.

  Wat wordt bedoeld met ‘verwijzen’?

  Het begrip ‘verwijzende’ school wordt gebruikt om te bepalen welk samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) moet afgeven en moet betalen voor plaatsing in het (v)so. Daarbij wordt allereerst gekeken of er een verwijzende school is. Dit is het geval als een leerling al staat ingeschreven op een school. Kan deze school niet langer passende ondersteuning bieden, dan is dit de verwijzende school. Het samenwerkingsverband waarbinnen die school valt, geeft de tlv af en betaalt de plaatsing in het (v)so.
  Melden ouders hun kind zelf bij een nieuwe school aan en bepaalt die school dat het (v)so het meest passend is, dan vraagt deze school een tlv aan bij het samenwerkingsverband van de school waar de leerling voorheen op school zat.

  Welke leeftijdscategorie hanteren Kansrijk – Wegwijzer/Toekomst?

  Kansrijk kent individuele onderwijs zorgarrangementen in samenwerking met VSO De Toekomst en ’s Heeren Loo. Het gaat specifiek om leerlingen met zeer intensieve ondersteuningsbehoeften. (categorie hoog)
  Insteek is waar mogelijk de terugkeer naar de V-(S)O schoollocatie van herkomst.
  De jongste leerling is 7 jaar en de oudste is 15 jaar. Afhankelijk van het perspectief (onderwijs is leidend) tot 18 jaar.

 • Tripartiete

  Waarom was een Tripartiete overleg nodig?

  Met de nieuwe wet passend onderwijs worden geldstromen verlegd naar de samenwerkingsverbanden. Het gaat om:
  o ambulante begeleiding cluster 3 en 4
  o geld van de regionale expertisecentra (rec’s)
  o geld van de huidige samenwerkingsverbanden WSNS en VO.
  Dit heeft personele gevolgen, met name als het gaat om de geldstroom ambulante begeleiding.

  Wat betekent dit voor het SWV Rijn & Gelderse Vallei?

  Medewerkers vallend onder ambulante begeleiding cluster 3, 4 en de voormalige WSNS SWV-en worden gedurende de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 ingezet en bekostigd door het SWV Rijn & Gelderse Vallei.

  Wat is afgesproken in het Tripartiete overleg?

  De schoolbesturen in het samenwerkingsverband maken een ondersteuningsplan. Op basis van het ondersteuningsplan wordt vervolgens de personeelsvraag vanuit (de besturen in) het samenwerkingsverband geformuleerd. Betrokken personeelsleden worden zo veel mogelijk geplaatst in een functie waar hun expertise ingezet kan worden op een vergelijkbaar functieniveau. Over de personele gevolgen wordt vervolgens overleg gevoerd tussen het samenwerkingsverband, de betrokken besturen en de vakorganisatie.

  Wat is het Tripartiete overleg?

  In feite betekent dit: driehoeksoverleg.
  Ministerie OCW, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties hebben een Tripartiete overleg gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs.
  Partijen waren: PO-Raad, VO-raad, CNVOnderwijs, AOb, CMHF, AVS en het ministerie van OCW.

  Wat is trekkingsrecht?

  Trekkingsrecht is formatieruimte bij een organisatie waar het SWV recht op heeft maar die niet gekoppeld is aan een vaste professional (AB-er). Deze ruimte kan op afroep flexibel worden ingevuld. De medewerker hoeft niets te regelen met ouders/SWV omtrent betaling. Ouders kunnen van de professional verwachten dat hij/zij hun kind vakkundig begeleidt.

 • Voortgezet Onderwijs (VO)

  Hoe moet een kind aangemeld worden, indien er sprake is van een aanvraag van Extra ondersteuning?

  In principe hetzelfde als bij een andere aanmelding. Ook de VO-scholen kennen Zorgplicht.
  Het OKR moet in ieder geval ingevuld worden. Indien er een Groeidocument is, dit meesturen.
  Indien de VO school meent dat er Extra ondersteuning nodig is, kunnen zij dit via hun procedure aanvragen. Een verwijzing naar het VSO verloopt via de PCL/CIE voor TLV.
  Een plaatsingswijzer VO is in de maak en wordt z.s.m. verspreid.

  Blijft LWOO bestaan?

  Ja.

  Kan het VO bij aanmelding van een NT2 leerling het PO verzoeken een capaciteiten-onderzoek aan te leveren?

  Nee, met directeuren SWV VO is afgesproken, dat als zij dit nodig hebben, zij het ook het capaciteitenonderzoek gaan uitvoeren.

  Is er één SWV VO waarmee het SWV Rijn & Gelderse Vallei samenwerkt?

  Het SWV VO is verdeeld in 2 regio’s, namelijk:
  - Barneveld en Veenendaal, Rhenen, Renswoude Scherpenzeel (Johannes Fontanescollege, Meerwaarde, Donnerschool, CSV, CLV, ICHTIS college, Rembrand College, de Blink (voorheen Oranje Schelp)
  - Ede, Wageningen en Rhenen (Pantharei, Marnix, Streekcollege, Groenhorst, Pallas Athene, Vester, de Toekomst en de Brouwerij (crisisopvang Psychiatrie i.s.m. Karakter)
  N.B. Naast deze 2 SWV VO opereert het landelijk Reformatorisch SWV ook in het SWV Rijn & Gelderse Vallei

  Kan het Groeidocument SWV Rijn & Gelderse Vallei gebruikt worden voor overdracht naar SWV VO of de VO school?

  Ja, het Groeidocument SWV Rijn & Gelderse Vallei is in het verleden ontwikkeld met het VO.
  Een subgroep van het SWV Rijn & Gelderse Vallei is momenteel bezig dit aan te passen aan de wettelijke normen OPP, afstemming met VO volgt ook.

  Hoe moet een kind aangemeld worden bij het VO?

  Conform eerdere afspraken. Het invullen van een Onderwijskundig Rapport (OKR) is hierbij noodzakelijk.

  Een groep 8 leerling met een voormalige LGF-indicatie tot 1 augustus 2016 gaat volgend schooljaar naar een reguliere VO-school. Ontvangt deze VO-school ook nog dat laatste jaar van het LGF-budget?

  Nee, de overgang naar het VO is dé knip.
  Het SWV VO bepaalt en betaalt dan de ondersteuning of TLV voor betrokken leerling.

  Moet er ook een Groeidocument worden ingevuld wanneer een leerling met een “oude” LGF in groep 8 zit?

  In principe verloopt de aanmelding naar VO hetzelfde als bij een andere aanmelding. Ook de VO-scholen kennen Zorgplicht. Het OKR moet in ieder geval ingevuld worden. Indien er een Groeidocument is, dit meesturen. De voormalige indicatie en aanleiding ervoor, wordt ook altijd gevraagd mee te sturen.
  Indien de VO school meent dat er Extra ondersteuning nodig is, kunnen zij dit via hun procedure aanvragen. Een verwijzing naar het VSO verloopt via de PCL/CIE voor TLV.

  Een po-school meldt dat VO-scholen toch de Cito gebruiken voor toelating.

  VO scholen mogen aanvullende eisen stellen voor anders dan doorsnee opleidingen, bv TTO of sprint-vwo of technasium.

 • Zorgplicht

  Gaat zorgplicht in als kind heel jong op een school wordt aangemeld?

  De zorgplicht gaat niet in als de school aangeeft dat het kind op een voormeldingslijst wordt opgenomen. De aanmelding moet worden geëffectueerd uiterlijk 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt.

  Kan de uitslag van een oud IQ-onderzoek voor een VO-school reden zijn een leerling te weigeren?

  De VO-school heeft hier zorgplicht en moet daar de route in volgen.

  Wanneer geldt de zorgplicht niet?

  De zorgplicht geldt in een aantal gevallen niet:
  - Als de school waar het kind is aangemeld vol is, of indien de ouders weigeren de grondslag van de school te onderschrijven (ontwerp artikel 40 lid 6 WPO en soortgelijk in WVO en de WEC).
  - In het voortgezet onderwijs moet het bevoegd gezag eerst beoordelen of een kind voldoet aan de vooropleidingseisen, gesteld in het Inrichtingsbesluit WVO. Voldoet het kind daaraan niet (bijvoorbeeld, een vmbo-leerling meldt zich aan op een vwo), dan is de zorgplicht niet van toepassing.
  - De zorgplicht geldt niet voor leerlingen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben en extra ondersteuning nodig hebben om die achterstand in te lopen. Voor de bestrijding van achterstanden zijn middelen beschikbaar bij de scholen en de gemeenten.
  De zorgplicht geldt evenmin bij aanmelding tot een instelling van cluster 1 of 2. Deze instellingen maken geen deel uit van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure. Voor cluster 1 en 2 wordt daarom niet gesproken over zorgplicht maar over ondersteuningsplicht. Zorgtoewijzing in cluster 1 en 2 zal plaatsvinden door een Commissie van onderzoek die landelijk vastgestelde indicatiecriteria volgt.

  Wat is zorgplicht?

  Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

  Heeft een school ook zorgplicht als ouders hun kind aanmelden terwijl de leerling al is ingeschreven op een andere school?

  Ja. Als ouders hun kind (schriftelijk) aanmelden bij een school, moet die school bekijken of ze de leerling een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod kan bieden. Ook als de leerling al op een andere school onderwijs volgt. Dit komt bijvoorbeeld voor als ouders ontevreden zijn over het passend aanbod van de school waar hun kind al is ingeschreven.
  N.B. Een leerling mag pas uitgeschreven worden, als het op een nieuwe school is toegelaten.

  Is er sprake van zorgplicht als ouders onjuiste informatie over hun kind aan de school geven?

  Er is dan sprake van zorgplicht, de zorgplicht start vanaf de aanmelding. Advies is daarom dat de directie een intakegesprek voert waar het kind (eventueel gedeeltelijk) bij is. De onderzoekstermijn is 6 weken, met mogelijke verlenging. Indien het tot een geschil komt, dan krijgt de school gelijk als aantoonbaar is dat er onjuiste informatie is verstrekt.

  Als er sprake is van een lotingsprocedure, wanneer gaat de zorgplicht dan in?

  Scholen mogen met een lotingsprocedure werken. Die loting vindt plaats vóórdat de zorgplicht ingaat. Pas na de loting wordt gekeken of er leerlingen zijn ingeloot die extra ondersteuning nodig hebben. Voor deze leerlingen geldt de zorgplicht. Als een leerling wordt uitgeloot, geldt de zorgplicht niet. Net als voor andere leerlingen die worden uitgeloot, hoeft de school geen andere plek voor deze leerlingen te vinden.
  De school moet de procedure vooraf communiceren en consistent en tijdig uitvoeren. Zo hebben de ouders voldoende tijd om hun kind op een andere school aan te melden.

  Geldt de zorgplicht ook voor het SO/SBO wanneer de eerste aanmelding daar plaatsvindt?

  Dit geldt niet voor het SO. Bij een rechtstreekse aanmelding moet het SO bij het samenwerkingsverband verzoeken om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Wordt die afgegeven, dan kan de leerling worden ingeschreven bij het SO . Wordt geen TLV afgegeven, dan moet het SO een andere school zoeken.
  Eenzelfde redenering wordt gevolgd bij rechtstreekse aanmelding bij het SBO. (Zie "Kan een kind worden aangemeld bij een SO of SBO School?")