Rollen en taken

Rollen en taken in de school

Rijn & Gelderse Vallei ziet de leerkracht als spil in het bieden van (basis)ondersteuning in de eigen groep. De intern begeleider is de spil in onze ondersteuningsaanpak. Hij/zij is regievoerder en organiseert of regelt ondersteuning binnen de eigen school.


Het ondersteuningsteam (nu nog vaak zorgteam genoemd) van elke school is cruciaal voor passend onderwijs. Dit team maakt een arrangement op maat voor een kind. Is inzet van externe deskundigheid nodig? Dan schakelt de intern begeleider een Steunpunt Coördinator in.

Het ondersteuningsteam bestaat minimaal uit de leerkracht en de intern begeleider en kan aangevuld worden met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de ondersteuningsconsulent. Soms schuiven ook andere ketenpartners aan. Ouders zijn aanwezig bij overleg.